iamvacation dot com

ทัวร์สิงคโปร์ดีดี จัดเต็มท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์สุดถูกช้อปปิ้งสุดมัน

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D 3N (SL104-101) เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 61 ราคาเริ่มต้น 12,999.-

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ singapore
 ราคาทัวร์สิงคโปร์เริ่มต้น : 12,999.-
 ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: Thai Lion (SL)
 วันที่:  เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์สิงคโปร์
Singapore-CITY TOUR-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY-Orchard-ท่าเรือ CLARKE QUAY-เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ-ไชน่าทาวน์

ทัวร์สิงคโปร์ดีดี

HIGHLIGHT
*** พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว รวมอาหารเช้าแบบ ABF บริการ / บริการ Free WIFI / ปลอดภัยและคุ้มค่า

*** เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์

*** ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

*** ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ

*** ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู + คาสิโนระดับ 6 ดาว

*** ถ่ายภาพคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพระเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

*** พิเศษ ลิ้มรสข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG fa บักกุ้ดเต๋

*** เลือกซื้อ Option SAE. AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก

*** รวม น้ำดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด

 

วันแรก       กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
16.05 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่  SL104
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ที่พัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++ (บริการน้ำดื่ม/WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันสอง         CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – ถนนออร์ชาร์ด - ท่าเรือ CLARKE QUAY

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนำท่าน ถ่ายภาพคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น โรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
• นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
• นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
• จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (750 บาท)
OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 750 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม
Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

OPTIONAL TOUR

หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ flowers dome singapore

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

 

• นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
• จากนั้นรถโค้ช นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

3
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
(ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี 15 SGD)
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++ (บริการน้ำดื่ม/WIFI ที่ห้องพัก และ รวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สาม       เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A  ราคาเริ่มต้น 12,999 ++
“FREE & EASY”
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**
**********************************************************
สำหรับ Option B  ราคาเริ่มต้น 14,999 ++
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + มารีน่า เบย์ แซนด์

***มีรถและไกด์บริการตลอดวัน***
รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
** ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
** ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***

4

 

ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน )
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
• จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)

5

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว++ (บริการน้ำดื่ม/WIFI ที่ห้องพักและุรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สี่       ไชน่าทาวน์ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
09.20 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี
12.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL101
13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

²²²²²²²²²²²²

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

 

 

 

อัตราค่าบริการ

** สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000.- บาท

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

อิสระวันที่ 2

ไม่รวมยูนิเวอร์แซล

TOUR

 FULL BOARD

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

14 - 17 มีนาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

21 - 24 มีนาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

28 - 31 มีนาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

05 - 08 เมษายน 62

วันจักรี

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

5,900.-

11 - 14 เมษายน 62

วันหยุดสงกรานต์

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

12 - 15 เมษายน 62

วันหยุดสงกรานต์

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

13 - 16 เมษายน 62

วันหยุดสงกรานต์

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

18 - 21 เมษายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

25 - 28 เมษายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

02 - 05 พฤษภาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

03 - 06 พฤษภาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

09 - 12 พฤษภาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

17 - 20 พฤษภาคม 62

วันหยุดวันวิสาขบูชา

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

23 - 26 พฤษภาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

24 - 27 พฤษภาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

มิถุนายน 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

อิสระวันที่ 2

ไม่รวมยูนิเวอร์แซล

TOUR

 FULL BOARD

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

06 - 09 มิถุนายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

13 - 16 มิถุนายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

20 - 23 มิถุนายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

27 - 30 มิถุนายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

04 - 07 กรกฎาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

12 - 15 กรกฎาคม 62

วันหยุดเข้าพรรษา

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

13 - 16 กรกฎาคม 62

วันหยุดเข้าพรรษา

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

18 - 21 กรกฎาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

26 - 29 กรกฎาคม 62

วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

01 - 04 สิงหาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

09 - 12 สิงหาคม 62

วันแม่แห่งชาติ

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

15 - 18 สิงหาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

22 – 25 สิงหาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

05 - 08 กันยายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

12 - 15 กันยายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

26 - 29 กันยายน 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

SL104 1605-1930

SL101 1220-1350

03 - 06 ตุลาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

5,900.-

11 - 14 ตุลาคม 62

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

15,999.-

17,999.-

-3,000.-

17 - 20 ตุลาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

24 – 27 ตุลาคม 62

12,999.-

14,999.-

-3,000.-

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62

13,999.-

15,999.-

-3,000.-

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      มีเตียงลด           500  บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียงลด     1,000  บาท

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                   ราคา                    3,900  บาท

**กรุ๊ปเดินทาง 9 - 14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)   จำหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) ***

      UniversalExpress Pass (เครื่องเล่นละ 1 รอบ) ราคา 1,850 บาท ต่อ ท่าน

UniversalExpress Unlimited Pass (ไม่จำกัดรอบ) ราคา 2,500 บาท ต่อ ท่าน

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว

เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ /

** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ **

***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 48 ช.ม.

หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวด

เรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***

1.  เงินสด                                 

2.  เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม  นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3.  โอนเงินเข้าบัญชี   ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6365)     

ธ.กสิกรไทย      สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์               ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์    สาขาสาธุประดิษฐ์                      ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณชนิตา ชนธัญชูโชติ)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตรานี้รวม

Jค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัด

J ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

J ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

J ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 - 3 ท่าน ระดับ 3 ดาว

J ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

J ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

J ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์เฉพาะเหตุการณ์  ที่เกิดขึ้น 

 ระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไม่รวม 

K  ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 700 บาท / 4 วัน ท่านละ 800 บาท ตลอดทิป

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง

Kค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

K  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

K  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

K  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

K  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

เงื่อนไขการจองทัวร์

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

  1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
  4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
  5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

v  หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

v  ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

หมายเหตุ

vบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

vบริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

v  บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์,เที่ยวสิงคโปร์,ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก,โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์สิงคโปร์ที่ไหนดี

 BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย