iamvacation dot com

ทัวร์ฮ่องกงดีดี เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงช้อปปิ้งเซลล์

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช็อบ 3 วัน 2 คืน (EK)

 hongkong4
 ราคาทัวร์ฮ่องกงเริ่มต้น : 17,900.-
 ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน
 สายการบิน: EMIRATES (EK)
 วันที่: สิงหาคม-ตุลาคม 61
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star of Star-นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้งCity Gate-วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกงดีดี

นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน

นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ หรือ อ่าวน้ำตื้น

พิเศษ!!นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน ชมวิวบนยอดเขา SKY TERRACE 428

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท

วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี 

10.30 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์

แอร์ไลน์ (EK)  พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อ และรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า - ออกเมือง

สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบินทางสายการบินเป็นผู้กำหนดทางบริษัทไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน

14.00 น.            ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK384

213

 

18.05 น.            ถึง  สนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวน

ชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง  "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด 

5

 

นำท่านชม  เดอะพีคมักได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะทำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้วพีคแทรมเปิดให้บริการในปี 1888 แรกเริ่มมีขึ้นสำหรับผู้ว่าการรัฐอังกฤษและผู้อยู่อาศัยในเดอะพีคเท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการรถรางที่มีความลาดชันที่่สุดในโลกนี้ได้ การเดินทางขึ้นสู่  เดอะพีค  โดยรถรางใช้เวลาเพียง 7 นาที แถมยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำขณะที่รถรางไต่ขึ้นไปผ่านวิวทิวทัศน์อันเหลือเชื่อแม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน  ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย และพิเศษกว่าใครๆ นำท่านสู่บนตึกของ Sky Terrace 428 ท่านจะได้เห็นมุมที่สวยกว่า เห็นตึกระฟ้าที่มีประกายสวยงามราวกับอยู่เหนือกาแล็กซี่

 

8

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่  Stanford  Mongkok  Hotel   หรือ เทียบเท่า          (http://www.stanfordhongkong.com/)

        โรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady Market ** โทรศัพท์ Hand Phone ในโรงแรม สามารถโทรกลับไทยได้ฟรี ***

 

วันที่สอง      เกาะลันเตา – นั่งกระเช้า 360 องศา - ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate 

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ)

นำท่านสู่ เกาะลันเตา เกาะใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong Ping 360 (แบบคริสตัล 1 ขา) จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue  องค์พระใหญ่สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

91011

 

หลังอาหาร นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mallอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ Outlet สินค้า

แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess, หรือว่า Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างอิสระ

            อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  ซึ่งมีร้านอาหารให้ท่านสามารถเลือกทานได้ภายในซิตี้เกตส์  และ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย 20.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

                        พักที่  Stanford  Mongkok  Hotel   หรือ เทียบเท่า   (http://www.stanfordhongkong.com/)

                        โรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady Market

                                                ** โทรศัพท์ Hand Phone ในโรงแรม สามารถโทรกลับไทยได้ฟรี ***

 

วันที่สาม      วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ)  

บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้ง แท้ๆ

จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุงหรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นำท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่วัดเชอกุงซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้


131214

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ หรือ อ่าวน้ำตื้นซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ และสิ่งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า

                        ***ไม่มีบริการอาหารมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มประโยชน์***

                 

                        ได้เวลานัดหมาย  นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

21.45 น.            ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่  EK385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี) 

23.50 น.            เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

 15

 

 

เด็กทารก 0 - 2 ขวบ ราคา 3,500 บาท

ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า

อัตรานี้รวม

üค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

üค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียงTwin ให้กับผู้เข้าพัก

üค่าอาหารที่ระบุในรายการ

üค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

üค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ

üหัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

üค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 

üประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม                                                                                                  

û  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

û  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด

û  ค่าทำหนังสือเดินทาง

û  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว

û  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(คำนวณจากค่าบริการ)

û  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก

เงื่อนไขการให้บริการ และ การยกเลิก

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาล ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ทันทีหลังการจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตที่และหลักฐานการโอนเงินเพื่อทำการจอง 
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน
 3. เงื่อนไขการยกเลิก
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ***
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน,คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 9. เมื่อทานตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด
 10. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนใขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ
 11. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

1. เงินสด                           

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6365)     

ธ. กสิกรไทย             สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์              ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์          สาขาสาธุประดิษฐ์                       ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

3.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำบางจำนวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริษัทได้มัดจำตั๋วกับสายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจำ 80% ของจำนวนเงินมัดจำ

3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด

หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์

หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็น และเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง

กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน

**ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งข้างต้น **

ทัวร์ฮ่องกง,แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก,โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงที่ไหนดี

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย