iamvacation dot com

ทัวร์แคชเมียร์ THE ELEGANCE IN KASHMIR 8 วัน 6 คืน (AI)

 77102421 xl
 ราคาทัวร์เริ่มต้น :39,900.-
 ทัวร์ : 8 วัน 6 คืน
 สายการบิน: แอร์อินเดีย (AI)
 วันที่:  มีนาคม - กรกฎาคม 2561
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดียดีดี

วันแรก      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองนิวเดลลี – เมืองชัยปุระ – City Palace

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินแอร์อินเดีย (AI) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
08.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ AI 333
***สายการบินสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ 30 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก./มีอาหารเสิร์ฟบนเครื่อง***
12.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติิอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนิวเดลลี เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ
5000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบัน มีอายุประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลลี ในปัจจุบันพื้นที่เขตเดลลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากอังกฤษได้ยึดครองอินเดีย เมื่อ คริสต์ศักราช 1857 ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองโคลคัตต้า แต่เดลลีก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งในคริสต์ศักราช 1911 โดยมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา และใช้ชื่อว่า “นิวเดลลี”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ มหานครสีชมพู จากนั้นนำเข้าชม City Palace ซึ่งครอบคลุม พื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุลปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองจัยปูร์บางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ......................................................................... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (ชัยปุระ)

วันที่สอง      เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – เมืองเดลลี – อัคราฟอร์ท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวอินเดียระหว่างเส้นทาง จากนั้นนำท่านเดินทางชม ทัชมาฮาล มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัส โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค ที่เป็นถ้อยคำอุทิศและคำอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับ ลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ซึ่งประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากชาวเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม ซึ่งจะมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ โดยทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี ใช้เงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20,000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม อัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ป ระทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
ได้เวลานำท่านกลับสู่เดลี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ......................................................................... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เดลลี)

วันที่สาม         แคชเมียร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติศรีนาคา – เมืองพาฮาลแกม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย
10.15 น. ออกเดินทางสู่ แคชเมียร์ โดยเที่ยวบินที่ AI 825
11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติศรีนาคา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำทุกท่านเช็คอิน ณ Himalayan Resort Hotel
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ Himalayan Resort Hotel
บ่าย นำท่านชมทัศนียภาพ ณ เมืองพาฮาลแกม หรือ “หุบเขาแกะ” เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั่น ที่มีสรรพคุณช่วยลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่มีขายอยู่ทั่วแคชเมียร์ จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งเมืองพาฮาลแกม ได้รับสมญานามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย" อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ขี่ม้าชมธรรมชาติ กิจกรรมกีฬาทางน้ำ เป็นต้น หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าขี่ม้า)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ Himalayan Resort Hotel
พักที่ Himalayan Resort Hotel

วันที่สี่          สวนชาลิมาร์ – สวนโมกุล – วัดฮินดู

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนชาลิมาร์ หรือสวนแห่งความรัก ซึ่งเป็นสวนที่ตั้งอยู่ ณ เชิงเขาที่ทอดยาวไปยังทะเลสาบเบื้องหน้า ซึ่งสวนแห่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณที่มีการสร้างน้ำพุเรียงกันเป็นแนวยาว และใช้แรงดันน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาประกอบกับการตกแต่งสวนที่มีดอกไม้นานาพันธุ์แข่งกันเบ่งบานอวดสีสันอันสวยงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสความงามของ สวนโมกุล สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก แบบแผนของสวนอิสลามในอินเดียเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมกุล ราวศตวรรษที่ 14 ถึง ศตวรรษที่ 17 ตั้งแต่สมัยกษัตริย์อักบาร์ ชาร์จาฮาร์จีร์ และชาร์ชาร์ฮาล สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษในสมัยราชวงศ์โมกุลมี 2 ประเภท คือ สวนที่สร้างเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง (pleasure garden) เป็นที่แปรพระราชฐานของกษัตริย์ มักตั้งอยู่ทางตอนเหนือในแคว้นแคชเมียร์ และ อนุสรณ์สถานของราชวงศ์ทางตอนใต้ที่มักตั้งอยู่แถบเมืองอัคกรา และเดลลี
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก ท่ามกลางธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฮินดู ที่หมู่บ้าน Modhera เมือง Mehsana รัฐ Gujarat สร้างขึ้นในปี 1026 โดย Bhima I ช่วงราชวงศ์ Chaulukya dynasty ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Pushpavati ภายในวัดมีลวดลายแกะสลักเป็นรูปเทพและเทพธิดาอย่างวิจิตรงดงาม บางส่วนได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และจากการทำลายโดยสุลต่านมาห์หมุด แห่งฆาสนี ด้านนอกของวัดมีรูปแแกะสลักเทพพระอาทิตย์ และองค์เทพอื่นๆ อย่างเช่น เทพวิศวกรม เทพวรุณ เทพอัคนี คเณศวร มตาสรัสวดี ละมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่กลางแจ้ง มีการแกะสลักลวดลายตามขั้นบันไดอย่างสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ Himalayan Resort Hotel
พักที่ Himalayan Resort Hotel

วันที่ห้า          หมู่บ้านอารู –  อุทยาน BETAAB VALLEY – ตลาดท้องถิ่นเมืองพาฮาลแกม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านอารู ชมความสวยงามของธรรมชาติ ของหมู่บ้านเล็ก ๆ ห่างจากเมืองพาฮาลแกม 12 กม. หมู่บ้านนี้มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และมีความสุข ซึ่งมีน้ำตกและทิวทัศน์ที่สวยงามรอบทิศทาง นำท่านชม อุทยาน BETAAB VALLEY จะอยู่ห่างจากเมืองพาฮาลแกมไปทางใต้ประมาณ 11 กม. ในช่วงเดือน พ.ย - เมย. จะมีหิมะปกคลุมทั่วเนินเขา หลังจากพ้นเดือน เม.ย ไปแล้วจะเป็นเนินเขาที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจี มีลำธารน้ำจากการละลายของหิมะไหลผ่าน สวยงามอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังเคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายภาพยนตร์ Bolly Wood หลายๆเรื่องอีกด้วย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านเลือกสินค้าและของที่ระลึกแก่คนที่คุณรักและคิดถึง ณ ตลาดท้องถิ่นเมืองพาฮาลแกม เช่นผ้าวูล พัชมีน่า เป็นต้น จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ขี่ม้าชมธรรมชาติ กิจกรรมกีฬาทางน้ำ เป็นต้น หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่ากิจกรรม)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ Himalayan Resort Hotel
พักที่ Himalayan Resort Hotel

วันที่หก          เมืองกุลมาร์ค – กระเช้าลอยฟ้า(กอนโดลา) – กลาเซียร์โซนามาร์ค – ล่องเรือสิคารา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุลมาร์ค อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา ประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย นำท่าน ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย และ กุลมาร์คมีชี่อเสียงในฐานเป็นสถานที่ที่เล่นสกีซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว (รวมค่ากระเช้ากอนโดลาเข้าแล้ว)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมืองกุลมาร์ค)
บ่าย เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์ กราเซีย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์ หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน
นำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ที่นำของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ BOAT HOUSE
พักที่ BOAT HOUSE

วันที่เจ็ด        ท่าอากาศยานนานาชาติศรีนาคา (แคชเมียร์) – ท่าอากาศยานนานาชาตินิวเดลี (อินเดีย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติศรีนาคา
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
14.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยเที่ยวบินที่ AI 822
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินิวเดลี จากนั้นนำท่านไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ AI 334

วันที่เจ็ด        กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

04.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

++++++++++++++++++

อัตราค่าบริการ (ราคาสำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป)

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน / ห้อง)

เดือนมีนาคม – เดือนกรกฏาคม 2561

39,900

 

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน
กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
1. เงินสด
2. เช็ค สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา กลัดบ้านห้วย
3. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางลลิตา กลัดบ้านห้วย ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-688-5599)
ธ. กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินแอร์อินเดีย เส้นทาง กรุงเทพฯ– อินเดีย – กรุงเทพฯ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภายในประเทศ ชั้นประหยัด เส้นทาง เดลี – ศรีนาคา – เดลี
- ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
- ค่ากระเช้ากอนโดล่า
- ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ 1,500 บาท / ท่าน
- ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
- ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

ทัวร์อินเดีย,เที่ยวอินเดีย,แพ็คเกจทัวร์อินเดีย,โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย,ทัวร์อินเดียราคาถูก

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย