iamvacation dot com

ทัวร์เกาหลีดีดี อันยองฮาเซโย ทัวร์เกาหลี คุณภาพจัดเต็มทุกเส้นทาง

เกาหลี 4 ดาว Spring Summer เกาหลี ฟรี บรูไน 6 วัน 4 คืน (BI) (2)

 BG
 ราคาทัวร์เกาหลีเริ่มต้น : 19,900.-  
 ทัวร์เกาหลี : 6 วัน 5 คืน
 สายการบินRoyal Brunei 
 วันที่:  พฤษภาคม -  กันยายน 2562

 logo รอยอลบรไน-01                                                                                                  

ทัวร์เกาหลีฟรีบรูไน

บันดาร์เสรีเบกาวัน – มัสยิดทองคำ – พระราชวังทองคำ 

 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก - วัดเจิงดองซา

อินชอน ไชน่าทาวน์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก 

ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง , ตลาดทงแดมุน , ซุปเปอร์มาเก็ต

ทัวร์เกาหลีดีดี

 วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

10.00น.                คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Bruneiโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

13.30น.                ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 514

** กรุณาเตรียม Overnight Bag สำหรับใส่เสื้อผ้า และสัมภาระที่จำเป็นในวันแรกของการเดินทาง และวันที่ 5 ของการเดินทาง (ขาออกจากเกาหลี) กรุณาเตรียม Carry-on luggage โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. เนื่องจากทางเราจะดำเนินการโหลดสัมภาระให้ท่านแบบ checkthrough ท่านสามารถนำของเหลว อาทิ โฟมล้างหน้า ครีมอาบน้ำ เจล เครื่องสำอาง พกติดตัวได้ชิ้นละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้างบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุปริมาณให้ชัดเจน)  **

17.15น.            ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

                        จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ã พักที่ TIMES HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สอง      มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ  – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางชม มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้านนอกทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น หินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้นใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้ทองคำสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคำ"

หมายเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ

แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองคำ พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานที่ทำการของทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน 

 

image005

 

 

กลางวัน             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                        ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน  

15.10น.                ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651

21.35 น.           ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ã พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

 

 

 

วันที่สาม      วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเจิงดองซาเป็นวัดพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา(Jinjongsa) ตั้งแต่ยุโครยอ(Goryeo) เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าสำหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกันตั้งแต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 คนของ Dangun  ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลี

หลังจากนั้นเดินทางไปที่อินชอน ไชน่าทาวน์เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศ์ชิง (Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย

                        นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยายถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคักให้กับหมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ายออกจากเมืองนี้ไปทำงานในเมืองใหญ่กันมากจนหมู่บ้านเงียบเหงาลงไป

กลางวัน             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี  

บ่าย                  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก สู่ เกาะนามิสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับ คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาวท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้สวนสนที่สูงเสียดฟ้า เพื่อสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้

                       

                        ...ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านกลับฝั่ง...

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

ã พักที่ SUWON PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สี่    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก

โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมัน

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                    จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่ง  กระเช้าลิฟท์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝด            คู่แรกของโลก และ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - กันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เป็นดอกทิวลิป) และในฤดูกาลหรือช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลนั้นๆ เช่น สีสันแห่งฤดูร้อน (Summer Splash) ในเดือนสิงหาคม, เทศกาลฮาลาวีน (Happy Halloween) ในเดือนตุลาคม, เทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายปี ก็มีการตกแต่งประดับไฟให้ต้นคริสต์มาส พร้อมจัดขบวนพาเหรด Christmas Holiday Fantasy ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก็มีเทศกาลหิมะและการเล่นเลื่อนหิมะ ชม กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ

image0131

กลางวัน                         ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี ใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย                              นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ

                               จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของสเปรย์น้ำแร่ช่วยยกกระชับใบหน้า ให้ใยหน้าของคุณดูอ่อนกว่าวัย กระจ่างใสภายใน 14 วัน , DEWINS SNAIL MUCIN REPAIR CREAM เมือกหอยทากสำหรับช่วยฟื้นฟูผิว สมานแผลรอยหลุมสิว เติมเต็มความยืดหยุ่นให้กับผิวคุณ

                               จากนั้นนำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้         จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลดและป้องกันมะเร็ง

                                    นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านไปเอง) นอกจากนั้นท่านยังสามารถนำคิมบับ ฝีมือของท่านกลับไปรับประทานได้อีกด้วย

                       

                       

image0151image0171

 

                        จากนั้นนำท่าน ชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น  1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบิบัมบับ หรือ ข้าวยำเกาหลี โดยอาหารชนิดนี้จะเสิร์ฟมาเป็นชามข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วยผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว และ น้ำพริกนอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบาง ๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน  

            ã พักที่ BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

 

วันที่ห้า       ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค-หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส –

                 ดิวตรี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้น นำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย

                   นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

            นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

 

 

image0191image0211

 

 

 

 

กลางวัน             ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊วเป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโตวุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียว นุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆการรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ

 

บ่าย                 นำท่านไปยัง หมู่บ้านบุคชอนฮันอก ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง ปัจจุบันสองข้างทางคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์ 

                      จากนั้นนำท่านชม พลอยอเมทิส ซึ่งประเทศเกาหลีจัดว่าเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

                 นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่

                        นำทุกท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งสินค้าที่นี้จะมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

ค่ำ                     ä อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินในการช้อปปิ้ง

            ã พักที่ BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

 

วันที่หก      ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน  – กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                            

 

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า เมนูคิมบับ คือ ข้าวห่อสาหร่าย นิยมทำเป็นแท่งยาว แล้วจะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำ วิธีรับประทาน คือ                   จิ้มคิมบับกับโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ลักษณะคล้ายกับซูชิของญี่ปุ่น

            นำทุกท่านช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาเก็ต ที่มีการจำหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น

                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

12.35 น.            เหินฟ้าสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI652

16.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน 

18.40 น.            เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI519

20.25 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

vvvvvvvvvvvvvvv

 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

(2-3 ท่าน/ห้อง)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

18-23 พฤษภาคม 2562

20,590

10,000

13-18 กรกฏาคม 2662

17,900

9,000

27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562

20,590

10,000

10-15 สิงหาคม 2562

20,590

10,000

31 สิงหาคม-5 กันยายน 2562

17,900

9,000

21-26 กันยายน 2562

17,900

9,000

 

 

 

วิธีการชำระเงิน  พีเรียด ราคา 17,900 บาท ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

                      ** พีเรียด ราคา 20,590 บาท ชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท **

1. เงินสด                  

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)     

ธ. กสิกรไทย               สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์               ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์            สาขาสาธุประดิษฐ์                ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

 ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

{ ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

{ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม

ü ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Royal Brunei เส้นทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – อินชอน –

บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ  (ตั๋วกรุ๊ป)

ü น้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง

       สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม  สามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

ü ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง

ü โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ü เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ü อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

üพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

üน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน

ü ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ

ü ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่มีอายุ1 – 80 ปี กรณีมีอายุมากกว่า 80 ขึ้นไปทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญาฯ และท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้จากบริษัทที่ท่านไว้วางใจ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

r ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

r ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,

ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

r ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน

r ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

r ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,600 บาท

     (ทางเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ขออนุญาตเก็บค่าทิป ที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,โปรโปชั่นทัวร์เกาหลีราคาถูก,แพ็คเกจทัวร์เกาหลี 

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

 

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย