iamvacation dot com

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (IT)

 Tour Taiwan2
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 14,555.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: Tigerair (IT)
 วันที่:   23 - 26 สิงหาคม 61
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน

TIGERAIR

By Tour Dee Dee The Series

ไทเป - ทะเลสาปสุริยันจันทรา - อุทยานแย่หลิว - จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวันดีดี

อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก
เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง + อาหารทะเล + กุ้งมังกร

ไทเปทะเลสาปสรยนจนทรา

วันแรก        กรุงเทพฯ - ไต้หวัน -  เถาหยวน

16.30 น. คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3  ประตู 4 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506
(ไม่มีอาหาร และ เครื่องดื่ม บริการบนเครื่องบิน)
00.40 น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก FILLON HOTEL (3ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง       ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชาตลาดฟ่งเจีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านเดินทางโดยใช้รถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองผูหลี่ เดินทางสู่ วัดจงไถฉันซื่อ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำ ภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆ พระองค์ได้ที่นี้ นอกจากนี้ที่นี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไตหวัน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ .. เป็ดย่าง
พาท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาผบสุริยันจันทรา และ นำท่านกราบไว้สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

วดกวนอ

จากนั้นนำท่านเดินางสู่เมืองไทจง นำท่านและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจากเห็ดหลินจือ และนำท่านสูแหล่ง ช็อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เมืองไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า เคร่องสำอางค์ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆ ได้อย่างพอใจ
เย็น  ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มที่***
หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ HETI HOTEL TAICHUNG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม        ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรีช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป้นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒรธรรม นำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ร้านเหวยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด และแวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้า Cosmetics ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางมากมาย 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานเหย่หลิว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็ คือ รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

อทยานเหยหลว
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูพิเศษ !! อาหารทะเล + กุ้งมังกร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมี ชีวิตชีวาอีกครั้ง ( ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนด จะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่น ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Puma นำท่าน ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือเต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็นก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีสินค้ามากมาย เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%

หมบานโบราณจวเฟน
ค่ำ  ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการชอปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มที่***

พักที่ TAN LONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

วันที่สี่         ไทเป – หอระลึกเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม – กลอเรีย เอ้าท์เลท – เถาหยวน – 

สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ

ชมอนสรณสถานเจยงไคเชค
กลางวัน ***** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *****
นำท่านสู่ กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟสซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
15.45 น. เหิรฟ้าโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ IT 505 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ **
รายการทัวร์นี้ มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP

 

 

อัตราค่าบริการ พิเศษสำหรับ 25 ท่านเท่านั้น

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กเสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

23 - 26 ส.ค.

14,555

14,555

14,555

3,500

             

*** 25 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น ***

หมายเหตุ*** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับ
บริษัทประกันชีวิต *

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2018 
ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=1,200 TWD/ลูกค้า)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
, ค่าซัก รีด ฯลฯ

เงื่อนไขการให้บริการ กรณีสำรองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 

1. เงินสด
2. เช็ค
  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย
3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-688-5599)    
ธ.กสิกรไทย   สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1
ธ.ไทยพาณิชย์สาขาสาธุประดิษฐ์         ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย )
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
- พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป

การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน,แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไต้หวันที่ไหนดี

BACK

 โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย