iamvacation dot com

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน (IT)

 Tour Taiwan2
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 17,900.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: Tigerair (IT)
 วันที่: กันยายน - ตุลาคม 61
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน - เถาหยวน-หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทจง -ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด-เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ -GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง

ทัวร์ไต้หวันดีดี

นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาอาหลี่ซัน
สายการบินแห่งชาติไต้หวัน น้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก.
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ .. เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้สไตล์ไต้หวัน

วันแรก        กรุงเทพฯ - ไต้หวัน -  เถาหยวน

18.00 น. คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระให้คณะทุกท่าน
20.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506
(ไม่มีอาหาร และ เครื่องดื่ม บริการบนเครื่องบิน)
00.30+1 น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก LE MIDI HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า
http://www.lemidi-hotel.com/contactus_en.html

วันที่สอง       เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู พิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี
นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ แล้วนำท่านสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยังมีชาเขียวผงสุดฮิต ที่สะดวกในการชงดื่มอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำร้อน เพราะชาเขียวผงนี้สามารถชงได้กับน้ำอุณหภูมิปกติ และชงกับน้ำเย็นได้ หรือจะเพิ่มความอร่อยด้วยการชงกับยาคูลท์ เป็นต้นจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูพิเศษ !! สุกี้ชาบู ชาบู สูตรไต้หวัน
นำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมือง
ไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่น
ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอน

ที่พัก TAICHUNG LAILAI HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า
http://www.lailaihotel.com.tw/

วันที่สาม        ไทจง -ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด-เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101-(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป แล้วนำท่านสู่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ขนมพระอาทิตย์ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูพิเศษ !! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมี ชีวิตชีวาอีกครั้ง ( ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนด จะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่น ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป ) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ ไม่มีบริการอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ภายใน ซีเหมินติง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของไต้หวัน ได้ตามอัธยาศัย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านให้การช้อปปิ้งภายในซีเหมินติง
ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า
http://www.ntphotel.com/e_index.html
นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน

วันที่สี่          GERMANIUM POWER  -  พิพิธภัณฑ์กู้กง  - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่ไอออนลบ ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
15.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505
(ไม่มีอาหาร และ เครื่องดื่ม บริการบนเครื่องบิน)
18.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

** หมายเหตุ **
รายการทัวร์นี้ มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ 3 ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี

+ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี

+ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

30 ส.ค.–02 ก.ย.61

17,900

17,900

17,900

17,900

6,000

14 - 17 ก.ย.61

18,900

18,900

18,900

18,900

6,000

21 - 24 ก.ย.61

18,900

18,900

18,900

18,900

6,000

05 – 08 ต.ค.61

18,900

18,900

18,900

18,900

6,000

12 – 15 ต.ค.61

18,900

18,900

18,900

18,900

6,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

    

*** 25 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น ***

 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน

 

อัตรานี้รวม

*ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และ ค่าประกันภัยการบิน

*ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

*ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

*ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

*ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

*ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

*ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับ

   บริษัทประกันชีวิต *

 

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019

ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน

พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้

 

อัตรานี้ไม่รวม

w ค่าวีซ่า ท่านละ 1,700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
  • Ø ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150TWD/ วัน / คน (ลูกค้า) (=1,200 TWD / ลูกค้า)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 

กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ  10,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง

พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต

 

1. เงินสด                                

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)

ธ.กสิกรไทย                  สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์                          สาขาสาธุประดิษฐ์                       ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

 

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณชนิตา ชนธัญชูโชติ)

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป

 

การยกเลิก

 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ

  * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 

* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

  การควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือ

  จากอุบัติเหตุต่างๆ

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ

  ค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

  เอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่

  จะปรับราคาขึ้นตามจริง

* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ  

  จากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

  ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

  เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

  ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย

  ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน,แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไต้หวันที่ไหนดี

BACK

 โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย