iamvacation dot com

ทัวร์ดูไบดีดี เมืองสุดล้ำอลังการ ทัวร์ดูไบ ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ที่นี่

ทัวร์ดูไบ Hello B ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน (EK)

 71956448 xl
 ราคาทัวร์ดูไบเริ่มต้น : 43,555.-
 ทัวร์ดูไบ : 5 วัน 3 คืน
 สายการบินEMIRATES (EK)
 วันที่:  ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
                                                                                                                                                                                            

 
ทัวร์ดูไบ

แถมฟรี!! ของ Premium โมเดล ตึกเบิร์จคาริฟา ทุกที่นั่ง

 

ทัวร์ดูไบดีดี

 

ìแถมฟรีขึ้นตึก !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ชั้น 124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160 ชั้น

ìนั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam

ìตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  

ìชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ìช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall

ìเมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง

ìเมนูพิเศษ....RED LOBSTER ท่านละ 1 ตัว ที่ร้านชื่อดัง “RED LOBSTER”

ìตึกใหม่ !!! ชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่

ìพิเศษ !!! เข้าชมสวนดอกไม้ที่สวยและอลังการที่ใหญ่ที่สุดในโลก “DUBAI MIRACLE GARDEN”

ìพิเศษ !!! GLOBAL VILLAGE สนุกเพลินเพลินกับ FESTIVAL INNOVEMBER

ìพิเศษ !!! เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส “พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี”

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ดูไบ – ขึ้นตึก DUBAI FRAME – DUBAI MIRACLE GARDEN                 

 

21.30 น.            คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นนำหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

 

วันที่สอง    ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK-ทัวร์ทะเลทราย (4WD)  

 

 

01.05 น.            เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK385AIRBUS A380

 

                        (บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

 

05.00 น.            เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ(DUBAI MUSEUM)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAISที่มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน และท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ

จากนั้นนำทุกท่านนั่ง เรือข้ามฝาก ABRA ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใช้กันมาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ไว้ข้ามฝั่งพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดทอง

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ เรือข้ามฟาก ABRAผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เรือข้ามฟาก ABRA

นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่เป็น

 

JEWELRY เช่นมุกอัญมณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)คือตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลกจำพวกไม้หอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วร้อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตลาดทอง (GOLD SOUK)

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

 

หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย

 

15.00 น. - 15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊  จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอำนวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรมทัวร์ทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น

 

}Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)

 

}SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)

 

} GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก

 

} ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม            } การขี่อูฐ

 

 

 

ตะลยทะเลทราย 01ตะลยทะเลทราย 02ตะลยทะเลทราย 03ตะลยทะเลทราย 04

 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง(BellyDance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย

 

22.00 น.        เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พัก

 

                   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม          ดูไบ – อาบูดาบี - GRANFD MOSQUE - HERITAGE VILLAGE - LOUVRE MUSEUM

                       GLOBAL VILLAGE       

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบีซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****

ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยน่ะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป   ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ

จากนั้นนำท่านชม GRAND MOSQUEหรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้

 26890455 xl

นำท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองจำลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของเป็นที่ระลึกได้จากหมู่บ้าน

 HERRITAGE VILLGE  01

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร          

จากนั้นนำท่านแวะ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี คือ พิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์นอกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยให้พิพิธภัณฑ์ใช้ชื่อลูฟว์ เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขาย่อย ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะแห่งแรกของอาหรับที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการแบ่งปันเรื่องราวอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ พิพิธภัณฑ์ LOUVRE ABU DHABI เล่าถึงเรื่องราวของมนุษยชาติในบทที่สร้างแรงบันดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเน้นเรื่องรูปแบบที่ใช้ร่วมกันและแนวคิดที่เปิดเผยความเชื่อมโยงกันทั่วมนุษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวัติศาสตร์จนถึงผลงานศิลปะร่วมสมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection ของพิพิธภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลงานชิ้นเอกมากมายที่ยืมตัวมาจากบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบที่อาบูดาบี

                        เดินทางกลับดูไบ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง

                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GLOBAL VILLAGE (เปิด 16.00 – 00.00 น.) นำท่านเยี่ยมชมมหกรรมวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาหรับ ภายในจะมีกิจกรรม อาทิเช่น ช้อปปิ้ง ,ความบันเทิงกลางแจ้ง และกิจกรรมที่มีสีสันตามช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมออกร้านกว่า 70 ประเทศ นำเสนอในพาวิลเลี่ยนกว่า 36 จุด นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นสวนสนุกกว่า 50 อย่าง รวมทั้งร้านอาหาร 26 ร้าน ในเมนูอาหารจากทั่วโลก

 db1

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

 

 วันที่สี่            ดูไบ - JUMEIRAH BEACH - บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk

 

                      นั่งรถ Monorail - THE PLAM - ผ่านชมตึก DUBAI FRAME-DUBAI MIRACLE GARDEN

 

                      ขึ้นตึก BURJ KHALIFA ชั้น 124-125 - DUBAI MALL + น้ำพุเต้นระบำ - อาหารกลางวันมื้อพิเศษ RED LOBSTER

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ

จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุด แห่งหนึ่งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"

Burj Al Arab 01

จากนั้นนำท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น

เมดแนท จไมรา ซค 01เมดแนท จไมรา ซค 02

นำท่าน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก นำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Islandเป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นสำหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนำทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก 

Palm Island 04

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับตึก ชมตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิดเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน

DUBAI FRAME 01DUBAI FRAME 02DUBAI FRAME 03DUBAI FRAME 04

 

จากนั้นนำคณะเข้าชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไม้ในดูไบ มิราเคิล การ์เดน เริ่มต้นครั้งแรกปี 2013 จุดเด่นของสวนดอกไม้ในปีนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดูไบ มิราเคิล การ์เดน และสายการบิน

เอมิเรตส์ ที่จัดดอกไม้เป็นรูปเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 ขนาดเท่าของจริง โดยสร้างจากวัสดุรีไซเคิล ใช้ดอกไม้สดและพรรณพืชกว่า 500,000 ต้นและยังได้รับการรับรองจากกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ดส์ Guinness World Records ว่าเป็นการจัดดอกไม้ที่มีโครงสร้างใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องบินจำลองขนาดใหญ่เท่าของจริงตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดคือสิ่งที่ดึงดูดให้ฉันและเพื่อนมายังที่แห่งนี้ภาพในมุมหนึ่งที่มองเห็นแอร์บัส เอ 380 ของสายการบินเอมิเรตส์จอดข้างรันเวย์ดอกไม้หลากสีเป็นภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ได้เห็น การเดินชมดอกไม้ในสวนแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังชมนิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถชื่นชมความงามที่เรียบง่าย ในขณะที่บางจุดมีการนำเสนอไอเดียที่แปลกใหม่และน่าสนใจ เราจะเห็นการจำลองสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างตึกเบิร์จคาลิฟา ควบคู่ไปกับการสร้างสถานที่และตัวละครในโลกจินตนาการ สร้างบรรยากาศให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสวนที่มีความมหัศจรรย์  ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีดีไซน์และคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไปอกจากคนจะได้เดินชมความสวยงามของสถานที่ภายในยังมีการจัดโซนต่างๆ ให้นั่งพักผ่อนได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมทั้งมีโซนอาหารและเครื่องดื่มให้บริการอยู่รอบๆ

 234

กลางวัน             äบริการอาหารกลางวัน RED LOBSTERซึ่งเป็นสาขาจากอเมริกา อยู่ที่ Dubai Mall เป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่เพราะมี lobster เท่านั้น แต่ที่นั่ง outdoor จะมองเห็นตึก Burj Khalifa และการแสดงแสงสี และน้ำพุเต้นระบำตอนกลางคืนอีกด้วย คนจึงมักจอง outdoor เพื่อทาน lobster และดูการแสดงน้ำพุไปในตัว

 ตกบรจญเคาะลฟะฮ 01ตกบรจญเคาะลฟะฮ 03

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตรแซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสำหรับ 37 ชั้นล่างโดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงานและชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม., 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

พพธภณฑสตวนำ 01พพธภณฑสตวนำ 04พพธภณฑสตวนำ 03พพธภณฑสตวนำ 02

 

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์ (Dubai Mall) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลองอาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวม

แบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30 – 24.00 น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

 

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อของภายในห้าง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    ดูไบ - กรุงเทพฯ

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.            ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

11.45 น.            เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK370

                        (บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

20.50 น.            คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

โปรแกรมพิเศษช่วงปีใหม่ : ในคืนเคาท์ดาวน์ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย Countdown, Parties and Fireworks New Years Eve 2019 in Dubai

(หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถเดินทางในการไปชม Countdown 2019 ปีนี้จัดขึ้นที่ Burj Khalifa + Jumeirah Beach) บางโรงแรมอาจมีรถ รับ-ส่ง นำพาไปยังจุดต่างๆ สอบถามได้จาก LOBBY HOTEL หน้างาน  

NEWYEAR 2019@ DUBAI  นับถอยหลังและชมการแสดงดอกไม้ไฟ และการแสดงยิงเลเซอร์ขึ้นตึกอย่างอลังการ ซึ้งสามารถชมได้ 3 สถานที่ในเมืองดูไบ

1. ตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็นจุดโฟกัสของการยิงเลเซอร์ขึ้นตึกเป็นรูปต่างๆ มีความสวยงามความอลังการเป็นอย่างยิ่ง

2. AT LANDTIS THE PLAM ชมการแสดงดอกไม้ไฟ จุดพลุหลากสีสันอย่างอลังการ สามารถชมได้จากท่าเรือ JBR 

3. ตึก BURJ AL ARAB ชมการแสดงดอกไม้ไฟ จุดพลุหลากสีสันอย่างอลังการ สามารถชมได้จากหาดชาย  JUMEIRAH BEACH 

การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองจะเกิดขึ้นในเมืองดูไบที่ผู้เข้าชมจะรวมตัวกันเพื่อทักทายในปีใหม่ กิจกรรมต่างๆเริ่มต้นที่ 20.00 น. มีความหลากหลายของเหตุการณ์ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในท้องถนนจนถึงเที่ยงคืนและมหกรรมดอกไม้ไฟกิจกรรม New Years Eve และรวมถึงความหลากหลายของความบันเทิงความสนุกสนาน จากการแสดงดนตรีสดที่มากมายสามารถสอบถามเพิ่มเติมการเดินทางไปเฉลิมฉลองได้ที่ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

 

 

 

ìì ราคารวมวีซ่าแล้ว ìì

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62

43,555 บาท

42,555 บาท

41,555 บาท

11,500 บาท

UPDATE 06/09/18

**ราคานี้ สงวนสิทธิ์การเดินทาง จำนวน 20 ท่านขึ้นไป**

หมายเหตุ

1. ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

2. ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

เงื่อนไขในการจองทัวร์

}งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

}งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

}หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

1. เงินสด                                                             

ธ. กสิกรไทย       สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์              ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์    สาขาสาธุประดิษฐ์                      ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

** ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย **

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

กรณียกเลิก

 

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

 

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า

 

}ในการทำวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 

}พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

}รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่เห็นฟัน

 

}สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม 2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้สำเนาได้)

 

}กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง(ตัวจริง)

 

}สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย)

 

}สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

 

}สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

 

}สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทา

 

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 

} สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ 

 

  ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

 

}กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

 

}กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)

 

  น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

}ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK)

 

}ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ    
}ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
}ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
}ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
}ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
} ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

 

 (หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี

 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

}ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง

 

}ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 

}ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

 

}ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 

}ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

}เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ

 

      คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37USD ต่อทริป

 

}ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ3USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 15USD)

 

}ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12USD)     

 

}พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 8USD)

 

}พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2USD)

 

กรณียกเลิก

 

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

 

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

***หมายเหตุ***

 

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 

} ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

}ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

 

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 

}บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

 

}ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 

}เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

}หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

 

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ดูไบ,เที่ยวดูไบ,แพ็คเกจทัวร์ดูไบ,โปรโมชั่นทัวร์ดูไบ,ทัวร์ดูไบราคาถูก

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย