iamvacation dot com

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศษราคาถูก

ทัวร์อังกฤษ The Winter in London (ฺBI ) อังกฤษ บรูไน

 image003
 ราคาทัวร์ยุโรปเริ่มต้น : 49,999.-
 ทัวร์ยุโรป : 7 วัน 5 คืน
 สายการบินRoyal Brunei (BI)
 วันที่: ธันวาคม 2018
 image001                                                                                                                                                                                           

ทัวร์ลอนดอน

กรุงเทพ - บันดาร์เสรีเบกาวัน – มัสยิดทองคำ

พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิคคาดิลลี่เี่ซอร์คัส - Regent street -British Museum

Oxford – วิทยาลัยไคร้สเชิร์ช – บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน

วิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน - ลอนดอนอาย - Oxford street - Harrods

 

ทัวร์ลอนดอนดีดี

 

วันแรก      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - มัสยิดทองคำ   

 

 

10.30 น.          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลบรูไน (BI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

** เพื่อความสะดวกทางเราจะดำเนินการโหลดสัมภาระให้ท่านแบบ check through **

13.30น.            ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI 514

17.15 น.      ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

                    จากนั้นนำทุกท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ที่ THE EMPIRE HOTEL AND COUNTRY CLUB

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ THE EMPIRE HOTEL AND COUNTRY CLUB

(THE EMPIRE HOTEL AND COUNTRY CLUB เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว แห่งเดียวในประเทศบรูไน ที่มีราคาสูงที่สุด มีความงดงาม ความอลังการ และความหรูหรามากที่สุด ภายในประดับประดาตกแต่งด้วยทองคำจำนวนมาก หลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีเวลาให้ท่านชมบรรยากาศโดยรอบของโรมแรม พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก)

จากนั้นนำท่านเดินทางชม มัสยิดทองคำ (Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque) ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้านนอกทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น หินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้นใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้ทองคำสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคำ"  (วันศุกร์ หรือวันสำคัญทางศาสนา มัสยิดจะไม่เปิดให้เข้าชม)  

หมายเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น

 

image011

 

 

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน 

 

 

 

 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิคคาคิลลี่เซอร์คัส – Regent Street British Museum

00.15น.            ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI 003

(ใช้เวลาในการเดินทาง 14 ชั่วโมง 35 นาที)

06.50 น.            ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 7 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ นำทุกท่านเที่ยวชม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย ที่มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง ต่อจากนั้นนำท่านสู่ Regent streetเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่เพียบพร้อมไปด้วยสินค้าและบริการระดับพรีเมียม มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย รอให้คุณเลือก

ช้อปด้วยราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพ นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับผลงานหลายชิ้นของศิลปินร่วมสมัย ซึ่งนำโดย The crown estate อีกด้วย

 

image013

 

 

กลางวัน            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านชม British Museum ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296

                        (ค.ศ. 1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์

                        เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 

 image017

 

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 

ã พักที่ PREMIER INN LONDON WEMBLEY PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม      Oxford – วิทยาลัยไคร้สเชิร์ช – บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน

 

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ Oxford ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ มีแม่น้ำเชอร์เวลล์และแม่น้ำเทมส์บรรจบกันทางใต้ของตัวเมืองใต้ใจกลางเมือง ถือเป็นเมืองแห่งยอดแหลมชวนฝัน'มียอดโบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร มหาวิทยาลัยในเมือง ทิวทัศน์ริมแม่น้ำ ร้านค้าที่มีกลิ่นอายพื้นเมือง ดนตรี และ ละคร สวนสาธารณะ ภัตตาคาร ผับ โรงละคร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาน่าหลงใหล (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร)

https://www.instyletravels.com/uploads/4096/images/christ-church.jpg" >นำทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ วิทยาลัยไคร้สเชิร์ช เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ หรูหราและมีชื่อเสียงที่สุด ในบรรดาวิทยาลัยในเครืออ๊อกฟอร์ด ทั้งหมดโดยสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1525 โดย พระราชาคณะ Thomas Wolsey ในอดีตวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยที่ใช้สำหรับสอนเชื้อพระวงศ์ และขุนนางชนชั้นสูงต่างๆ อีกทั้งวิทยาลัยแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “อลิส ในดินแดนมหัศจรรย์” และภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก อย่างเรื่อง " Harry Potter " ของ ผู้แต่ง J. K. Rowling อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ก่อตั้งใน ปี 1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 ร้านของแฟชั่น ชั้นนำของโลก และ

แบรนด์ไลฟ์สไตล์ คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, CalvinKlein, Clarks,D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ เป็นต้น (ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร)

 

 

image019image021

กลางวัน            ä อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย                  เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก (ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร)

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Four Seasons

                        ã พักที่ PREMIER INN LONDON WEMBLEY PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่     วิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน – ลอนดอนอาย – Oxford Street – Harrods 

 

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ วิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นสถานที่ๆใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์มายาวนานกว่า 900 ปี และยังเป็นสถานที่ๆ ใช้จัดพิธีอภิเษกของเจ้าชาย วิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน อีกด้วย

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หอนาฬิกาบิกเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก

 

นำท่านถ่ายภาพ ณ ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร ที่มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

 

image023

 

 

image025image027

 

 

กลางวัน            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย                  นำท่านสู่ Oxfordstreet ซึ่งเป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์,ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น รูปแบบตัวอาคารก็จะแปลกแตกต่างกันออกไปในสไตล์คลาสสิกแบบอังกฤษ อันเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ให้ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

 

                   ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Harrods เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหรา บนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดย ชาร์ลส์ เฮนรี แฮร์รอด เมื่อ พ.ศ. 2377 โดยตั้งเป็นร้านขายส่งในเขตสเตปนีย์ ย่านอีสต์เอนด์ ต่อมาได้ขยายกิจการใหญ่โต จนเป็นห้างสรรพสินค้า

 

                    แฮรรอดส์ ที่หรูหรา มีร้านค้า 330 ร้านในห้างมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกายสำหรับลูกค้าทุกประเภท(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเพชรพลอย อุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายสำหรับแต่งงาน สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ เป็นต้น

image029

 

 

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

                        ã พักที่ PREMIER INN LONDON WEMBLEY PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ห้า     Tower Of London- ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ 

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม Tower Of London เป็นสถานที่ๆเกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนานเคยเป็นป้อมปราการปราสาท ราชวัง คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชื่อคูลลิแนน 2– ดวงดาวน้อยแห่งแอฟริกา มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ”ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ“คฑา”ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อคูลลิแนน 1 – ดวงดาวแห่งแอฟริกา (รวมบัตรเข้าชมแล้ว)

 

image033

กลางวัน            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chips

บ่าย                  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์

18.00 น.             เหินฟ้าสู่ บรูไน โดย สายการบินรลยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI 004

                        (ใช้เวลาในการเดินทาง 13 ชั่วโมง 35 นาที)

 

 

วันที่หก     ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ

15.35 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน (เพื่อทำการแวะเปลี่ยนเครื่อง)

18.15 น.            เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินรลยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI 519

20.00 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

 

 

อัตราค่าบริการ

** สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป **

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

(2-3 ท่าน/ห้อง)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 04 – 09 ธันวาคม 2561

49,999.-

8,666.-

 

วิธีการชำระเงิน             ชำระมัดจำ ท่านละ  20,000 บาท

1. เงินสด                                  

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)     

ธ.กสิกรไทย     สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์    ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาสาธุประดิษฐ์             ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย

(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

{ แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

{ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม

üตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด พร้อมบริการอาหารร้อน (Hot meal) บนเครื่องทุก sectors

-      เส้นทางกรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – ลอนดอน – บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ

ü   น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

ü  โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)

ü ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ü อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

üพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

üน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน (ขนาด 500Ml.)

üทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปร้านอาหารทุกร้าน

ü ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

rภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

rค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ประมาณ 5,600 – 6,000 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)

r ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

rทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

r ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

การยกเลิก และ การเปลี่ยนแปลง

{กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ,ฤดูท่องเที่ยว ,เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้                              

{ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

{ การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ทางบริษัทจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

{ ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ทางบริษัทจะคืน 50% ของค่าทัวร์

{ ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

{ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขอื่นๆ

-        รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทฯ จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

-        ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1 - 2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง) 

-        ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

-        ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม

-        กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

-        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-        มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ

-        อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

-        ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)

-        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

-    บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ

-        เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

-        บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

หลักฐานการทำวีซ่าอังกฤษ

 

 1. หนังสือเเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 2. รูปถ่ายสี ปัจจุบันขนาด
 3. สำเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายหน้า – หลัง 2 ชุด
 4. สำเนาสูติบัตร 2 ชุด สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว)
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล 2 ชุด (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล)
 8. หลักฐานการทำงาน

 

(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากร้านแปลเอกสาร)

 

-       พนักงานบริษัท / รับราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ท่านรับจ้างอยู่ 1 ชุด (ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ให้หน่วยงานออกเป็นภาษาอังกฤษ)

 

-        เกษียณอายุ 1 ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ

 

-        ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน)  หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (ขอความกรุณาลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ 1 ชุด

 

-        นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 1 ชุด

 

 1. หลักฐานด้านการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตัวเลข ย้อนหลังUPDATE อย่างน้อย 6 เดือน) 1 ชุด (ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 2.  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเขต โดนมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต ลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากร้านแปลเอกสาร)

 

***ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์***

 

***หมายเหตุ***

 

-        ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้เอาพาสปอร์ตคืนในระหว่างการพิจารณาเอกสาร

 

-        การนัดสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS อังกฤษจะกำหนดวันสแกนลายนิ้วมือให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมาตามวันนัดหมายของสถานทูตเท่านั้น

 

-        การนัดสแกนลายนิ้วมือที่ VFS อังกฤษจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางเราจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ้วมือก่อนล่วงหน้า 3 อาทิตย์)

 

-        เอกสารที่ต้องติดตัวไปวันนัดสแกนลายนิ้วมือ

 

-         บัตรประชาชน

 

-        ทะเบียนบ้าน

 

-        ทะเบียนสมรส

 

-        สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)

 

-        สมุดเงินฝากธนาคาร

 

หมายเหตุ

 

 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของทางบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 4. ทางบริษัท เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณา จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

 

 

ทัวร์ยุโปร,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์ยุโรปราคาถูก,แพคเกจทัวร์ยุโรป

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย