iamvacation dot com

ทัวร์รัสเซียดีดี เที่ยวรัสเซียสุดคุ้ม ทัวร์รัสเซียคุณภาพเกินราคา

ทัวรรัสเซีย (White Night) รัสเซีย มอสโคว เซ็นต์ปีเตอร์ฯ 7 วัน 5 คืน (SU)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 ราคาทัวร์รัสเซียเริ่มต้น : 60,999.-
 ทัวร์รัสเซีย : 7 วัน 5 คืน
 สายการบินAEROFLOT (SU)
 วันที่: เดือน มิถุนายน - กันยายน 2562
                 
   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ AEROFLOT new  logo                                                                                                                                    

ทัวร์รัสเซีย

สักครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตแสงเหนือ
เที่ยว 2 เมือง Moscow-Murmansk

ทัวร์รัสเซียดีดี

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพ  - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

07.00 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P

                        AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.00 น.            ออกเดินทาง สู่มอสโคว์  โดยสายการบินแอร์โรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU 271

                                    บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

16.00 น.            เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ãนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOWหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO – ถนนอารบัต – ละครสัตว์

 

เช้า                  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระราชวังเครมลินผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

 

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย

 

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โบสถ์อัสสัมชัญ รัสเซียผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER

 

 

 

จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก

 

จากนั้น ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER

 

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOURผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว

 

นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ. 1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย นำท่าน

 

ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ถนนอารบัต

 

 

จากนั้นให้เวลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ้ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ

 

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการ ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พักต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนำท่านชมบัลเล่ต์ หรือ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT )

 

ãนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOWหรือเทียบเท่า

วันที่สาม   จัตุรัสแดง – ตึก OSTANKINO TOWER – มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM 

เช้า                 ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

จากนั้นเดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย 

เที่ยง                 นำท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่สูงที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ ตึก Ostankino Tower

35305906 xl

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ห้างกุมผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ห้างกุม

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้

ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม  มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอมและสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ãนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOWหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่   มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว

เช้า                  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                        นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระราชวังฤดูหนาว

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ. 2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน (ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ด้วย)  

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ãนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AZUMUT@ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – BRONZE HORSEMAN – เรือรบหลวงออโรร่า   

เช้า                  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

นำท่านเดินทาง เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์

มหาราช ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทำคนละส่วนในพระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค" และคลาสสิกพระเจ้าปีเตอร์ หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ำพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

เที่ยง                 äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

นำท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul)เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St. Petersburg สร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island)ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหินก่ออิฐส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress)เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1712 ด้วยการ ออกแบบของ

Domennica Trezziniสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

นำท่านชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Bronze horseman statue peter greatผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เรือรบหลวงออโรร่า

นำท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช

นำท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใช้ยิงปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นำโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรร่าได้ปลดประจำการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ãนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่AZUMUT@ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก   เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – มอสโคว์

เช้า                  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ the cathedral of the resurrection รัสเซียผลการค้นหารูปภาพสำหรับ SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL

นำท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881 หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผู้ก่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้นตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี้ขึ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงามโดยใช้หินอ่อนหลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม 

กลางวัน             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปีเตอร์เบิร์ก

13.50 น.            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU)

เที่ยวบินที่ SU017

15.10 น.            เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.10 น.            ออกเดินทางเข้าสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270

วันที่เจ็ด   กรุงเทพ ฯ

08.30 น.            เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

vvvvvvvvv

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พัก 2 - 3 ท่าน / ห้อง

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

22 – 28 มิ.ย. 2562

60,999.-

60,999.-

59,999.-

8,500.-

13 – 19 ก.ค. 2562

60,999.-

60,999.-

59,999.-

8,500.-

10 – 16 ส.ค. 2562

62,999.-

62,999.-

61,999.-

8,500.-

21 – 27 ก.ย. 2562

60,999.-

60,999.-

59,999.-

8,500.-

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน

แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัด

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

}งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

              ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

}งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

}หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

1. เงินสด                                  

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านกล้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางลลิตา กลัดบ้านกล้วย ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6365)     

ธ.กสิกรไทย        สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาสาธุประดิษฐ์             ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านกล้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

กรณียกเลิก

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

}สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิด

  ห้องพัก เป็น 1TWN + 1SGL  จะสะดวกกับท่านมากกว่า

} กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

}กระเป๋าเดินทางสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง สายการบินการบินไทย ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ

อัตรานี้รวม             

}ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง

}ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ

}ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน / 1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน

}แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด   

}ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

}ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

}ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

} ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหม

     ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม   

}ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ   

}ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

}ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

}ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

}ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 เหรียญ USD /ท่าน X 6 วัน = 18 USD

}ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วัน = 12 USD

}ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรียญ USD/ท่าน X 7 วัน = 21 USD

รวมทิป  51USD /ท่าน/ทริป

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

}ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สายการบินนั้นๆ

}หากตั๋วเครื่องบินมีการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

}นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 

หมายเหตุ

}บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

}ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้า

หน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน    
}รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

}โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ

}บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

}บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

}บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

}ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง

}เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

}ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

}เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

ทัวร์รัสเซีย,แพคเกจทัวร์รัสเซีย,โปรโมชั่นทัวร์รัสเซีย,ทัวร์รัสเซียราคาถูก,เที่ยวรัสเซีย

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย