iamvacation dot com

ทัวร์รัสเซียดีดี เที่ยวรัสเซียสุดคุ้ม ทัวร์รัสเซียคุณภาพเกินราคา

ทัวรรัสเซีย SUPER MOSCOW รัสเซีย มอสโคว ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (W5)


48507129 xl
 ราคาทัวร์รัสเซียเริ่มต้น : 32,999.-
 ทัวร์รัสเซีย : 6 วัน 4 คืน
 สายการบินMahan Air
 วันที่: กรกฏาคม 2562 - มีนาคม 2563
                 
         à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ mahan air logo                                                                                                                                                                 

ทัวร์รัสเซีย

เที่ยวรัฐเซีย ชมความงามของสถานีรถไฟใต้ดิน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัส
จตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิภัณฑ์อาร์เมอรี่

ทัวร์รัสเซียดีดี

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพ  - มอสโคว์ 

19.30 น.            คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mahan Air เคาน์เตอร์ S ประตู 8ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

22.35 น.            เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-050

(บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง     เตหะราน – มอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ 

03.45 น.            เดินทางถึง สนามบินกรุงเตหะราน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.15 น.            เหิรฟ้าสู่  มอสโคว์  โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-084

10.45 น.            เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Kremlin

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION)  วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00 น., 12.00 น., 14.30 น., 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ASSUMPTION russia

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ metro russia

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม   จัตุรัสแดง  - มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และ หินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซียจตรสแดง 01  จตรสแดง 02

 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL  หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดมหาวหารเซนตบาซล 01

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอมและสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สี่      ซาร์กอส – MATRESHAKA FACTORY – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ชมเซอร์คัส 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ สู่เมืองซากอร์ส ซึ่งห่างจากตัวมอสโคว์ไปประมาณ 70 กิโลเมตร  ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน

"เซอร์กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซาร์กอส" (Zagorsk) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน 1993 อีกด้วย 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านกลับสู่ กรุงมอสโคว์นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และ แสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR

ไปชม เซอร์คัส Russian Circusการแสดงของสัตว์แสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวดและการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการ ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พักต่างๆ  (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนำท่านชมบัลเล่ต์ หรือ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า   มอสโคว์ – สนามบิน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอำลา กรุงมอสโคว์   จากนั้นนำท่าน สนามบินวนูโคโว

12.15 น.            เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-085

17.15 น.            เดินทางถึง สนามบินเตหะราน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

22.10 น.            เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-051

วันที่ห้า     กรุงเทพ ฯ

07.25 น.            เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

²²²²²²²²²

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน ถ้าหากผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจอง
ไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62

35,999.-

35,999.-

34,999.-

6,500.-

10 - 15 ส.ค. 62

35,999.-

35,999.-

34,999.-

6,500.-

21 – 26 ก.ย. 62

32,999.-

32,999.-

31,999.-

4,500.-

12 – 17 ต.ค. 62

19 – 24 ต.ค. 62

33,999.-

33,999.-

32,999.-

4,500.-

23 – 28 พ.ย. 62

33,999.-

33,999.-

32,999.-

4,500.-

07 – 12 ธ.ค. 62

21 – 26 ธ.ค. 62

33,999.-

33,999.-

32,999.-

4,500.-

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค.63

34,999.-

33,999.-

32,999.-

4,500.-

25 – 30 ม.ค. 63

33,888.-

33,888.-

32,888.-

4,500.-

08 – 13 ก.พ. 63

33,888.-

33,888.-

32,888.-

4,500.-

07 – 12 มี.ค. 63

21 – 26 มี.ค. 63

33,888.-

33,888.-

32,888.-

4,500.-

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือ มาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง

จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง

ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ  15,000 บาท ภายใน 3 วัน

หลังจากที่ได้ทำการจอง พร้อมส่งรายชื่อ และ หน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที

ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง

1. เงินสด          

2. เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย

3. โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางลลิตา  กลัดบ้านห้วย  ออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมาที่เบอร์ 02-165-6356)     

ธ. กสิกรไทย             สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์              ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 027-3-33726-1

ธ.ไทยพาณิชย์          สาขาสาธุประดิษฐ์                       ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 068-2-94515-5

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงิน โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของพนักงานขาย
(นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น ในนาม คุณลลิตา กลัดบ้านห้วย)
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

4. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก

}ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

}สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 1 TWN +1 SGL  จะสะดวกกับท่านมากกว่า

} กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

}กระเป๋าเดินทางสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง สายการบิน ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ

อัตรานี้รวม             

} ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป // รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง

}ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ

} ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน / 1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน

} ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

}แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด                                               

} ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

} ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

} ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ  จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม   

} ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ   

} ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

} ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

} ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และ ทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

} ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 เหรียญ USD /ท่าน X 4 วัน = 12 USD

} ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน = 8 USD

} ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วัน = 15 USD

รวมทิป  35USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

}ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สายการบินนั้นๆ

} หากตั๋วเครื่องบินมีการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

} นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

หมายเหตุ

}บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

} ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน       
} รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

}โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างาน

} บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

} บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

}บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

} ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง

}เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

}ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

 

ทัวร์รัสเซีย,แพคเกจทัวร์รัสเซีย,โปรโมชั่นทัวร์รัสเซีย,ทัวร์รัสเซียราคาถูก,เที่ยวรัสเซีย

BACK

โหลดโปรแกรมทวร

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย