iamvacation dot com

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทาง สัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

 พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

 Bahrain  Brunei  Iran  japan
บาห์เรน  บรูไน  อิหร่าน  ญี่ปุ่น


พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

Philippines
ฟิลิปปินส์

พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

Laos Vietnam Hong-Kong Singapore Macau Indonesia Malaysia Maldives Mongolia South-Africa Russia
ลาว เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเก๊า อินโดนีเซีย มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย แอฟริกาใต้ รัสเซีย

พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

Argentina Peru Brazil Korea Chile
อาร์เจนติน่า เปรู บราซิล เกาหลีใต้ ชิลี